Buttons

Default Button: Merkkleur Fill

Button: Accentkleur Fill

Button: Donker Fill

Button: Merkkleur Outline

Button: Accentkleur Outline

Button: Donker Outline

Button: Merkkleur Underline

Button: Accentkleur Underline

Button: Donker Underline

Button: Merkkleur Social Media

Button: Accentkleur Social Media

Button: Donker Social Media

Button: Merkkleur
Podcast

Button: Outline Merkkleur
Fullwidth

Button: Merkkleur
Categorieen – Fullwidth

Clickable Blurb: Button pijl naar beneden

naar agenda

2 buttons naast elkaar in 1 column
class: pa-inline-buttons

Social Media Follow Buttons

Social Media Follow: Bol Merkkleur Fill
icon size = 20px

Social Media Follow: Bol Merkkleur Outline
icon size = 20px

Social Media Follow: Bol Large Lichtekleur Fill
icon size = 20px

Social Media Follow: Bol Large Lichtekleur Outline
icon size = 20px

Social Media Follow: Bol Small Merkkleur Fill
icon size = 17px

Social Media Follow: Bol Small Merkkleur Outline
icon size = 17px

Social Media Follow: Bol Small Lichtekleur Fill
icon size = 17px

Social Media Follow: Bol Small Lichtekleur Outline
icon size = 17px

Social Media Follow: Minimal Merkkleur
icon size = 17px

Social Media Follow: Minimal Lichtekleur
icon size = 17px

Contactformulier

default | et_pb_contact_form_0

Contact Form: Fill Naast Elkaar Licht
CSS ID: et_pb_contact_form_1

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Fill Naast Elkaar Donker
CSS ID: et_pb_contact_form_2

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Underline Onder Elkaar Licht Button Underline
CSS ID: et_pb_contact_form_13

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Underline Onder Elkaar Donker Button Underline
CSS ID: et_pb_contact_form_14

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Fill Onder Elkaar Licht
CSS ID: et_pb_contact_form_3

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Fill Onder Elkaar Donker
CSS ID: et_pb_contact_form_4

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Outline Naast Elkaar Licht
CSS ID: et_pb_contact_form_5

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Outline Naast Elkaar Donker
CSS ID: et_pb_contact_form_6

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Outline Onder Elkaar Licht
CSS ID: et_pb_contact_form_7

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Outline Onder Elkaar Donker
CSS ID: et_pb_contact_form_8

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Underline Naast Elkaar Licht
CSS ID: et_pb_contact_form_9

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Underline Naast Elkaar Donker
CSS ID: et_pb_contact_form_10

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Underline Onder Elkaar Licht
CSS ID: et_pb_contact_form_11

Contactformulier

Privacy Toestemming

Contact Form: Underline Onder Elkaar Donker
CSS ID: et_pb_contact_form_12

Contactformulier

Privacy Toestemming

Email optin

Email Optin: Fill Met en Zonder Privacy

Email Optin: Outline met en Zonder Privacy

email optin: inline outline

Bloom Optin Form

Bloom Optin Form: Gratis Download

[et_bloom_locked optin_id=”optin_2″] Download nu [/et_bloom_locked]